KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator:

 • Organizatorem konkursu jest CCR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 124 lok. 18, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000258034, REGON 140506389, NIP 5252362047, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.050.000 zł.

 

Cel konkursu:

 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży postawy proekologicznej, rozwój świadomości na temat drogi życia produktu od momentu zakupu do jego utylizacji, rozwój umiejętności pozyskiwania wiedzy oraz jej przekazywania za pośrednictwem narzędzi komputerowych.

 

Uczestnicy:

 • Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa w wieku od 7 do 10 lat oraz II grupa w wieku od 11 do 14 lat.

 

Warunki udziału w konkursie:

 1. Wykonanie zadania opisanego w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Przesłanie pracy w terminie 23-31 sierpnia na adres email katarzyna.misztela@ccr.pl
 3. Zadaniem jest wykonanie prezentacji na temat drogi życia dowolnie wybranego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego od zakupu do utylizacji oraz odzysku poszczególnych elementów tego sprzętu. Prezentacja maksymalnie może zawierać 5 slajdów (zdjęć), w których zostaną opisane poszczególne etapy, co dzieje się z wybranym sprzętem od momentu zakupu, po jego zużycie, odpowiednią segregację i gdy trafia do zakładu przetwarzania, aż po odzyskanie surowców z poszczególnych elementów sprzętu.
 4. W terminie do 31.08.2017 r. należy przesłać prace konkursowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.misztela@ccr.pl, w formacie ppt. lub jpg.
 5. W treści wiadomości email należy wpisać dane autora: imię, wiek, miejscowość oraz dane kontaktowe do prawnego opiekuna uczestnika konkursu (imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny, na który zostanie przesłana nagroda).
 6. Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.
 7. W dniu 01.09.2017 r. spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze z każdej grupy wiekowej po 3 prezentacje, które najlepiej będą oddawać stan rzeczywisty (wartość merytoryczna) oraz będzie brana pod uwagę przejrzystość i uporządkowany układ prezentacji.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszym fanpage’u reimage.pl.
 9. Laureaci miejsc I-III w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
 10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
 12. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
 13. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).
 1. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) prawnego opiekuna uczestnika konkursu. Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania wyłącznie na potrzeby konkursów organizowanych przez CCR Polska Sp. z o.o.
 2. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrodę osobiście w siedzibie CCR Polska Sp. z o.o. lub otrzymają przesyłkę, której nadawcą będzie CCR Polska Sp. z o.o.
 3. CCR Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania nagrody w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków konkursu (w tym nie podania lub podania błędnego adresu do korespondencji).
 4. W przypadku, gdy laureat konkursu nie dokona odbioru nagrody na zasadach określonych powyżej, CCR Polska Sp. z o.o. niniejszą nagrodę przekaże do wykorzystania w kolejnych konkursach.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 

Katarzyna Misztela

T: 22 21 38 205

E: katarzyna.misztela@ccr.pl
NAGRODY W MIKOŁAJKOWYM KONKURSIE ROZDANE :)

 

Dziękujemy za udział!


I miejsce: "Zima w promieniach słońca" - Artur (6 lat)

I miejsce: "Eko-Mikołaj" - Weronika (lat 11)

II miejsce: "Świąteczna choinka" - Zuzia (lat 5)

II miejsce: "Zimowy krajobraz" - Julia (lat 12)


III miejsce: "Bombka gwiazda" - Michał (lat 8)


III miejsce: "Pierwszy śnieg" - Kinga (lat 11)