We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego. Zjawisko to jest naturalną odpowiedzią na wzrost oczekiwań społecznych wynikających z dynamicznych zmian gospodarczych. Jest to również dążenie do pogodzenia interesu ekonomicznego ze społecznym.


Budowanie świadomości ekologicznej nabiera szczególnego znaczenia. Wynika to stąd, iż żyjemy w czasach, w których dynamiczny rozwój cywilizacyjny – z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej – ma degradujący wpływ na otaczające nas środowisko. W związku z powyższym właściwe postępowanie z odpadami, które wytwarzamy każdego dnia ma ogromny wpływ na przyszłość naszą i naszych dzieci